Przypominamy kierownikom budów o obowiązku zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, oraz obowiązku opracowania i udostępnienia dla pracowników informacji BIOZ.

UWAGA - dotyczy również budynków mieszkalnych jednorodzinnych.