Zgodnie z ustawą z dnia 10 września 2009 roku o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz.U. z 2009 r. Nr 190, poz. 1493), której celem jest wprowadzenie do obrotu prawnego elektronicznych dzienników urzędowych (Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego) zapraszamy do śledzenia strony Rządowego Centrum Legislacji [TUTAJ]

Serwis Dziennik Ustaw
Serwis Monitora Polskiego

Zapraszamy również do zapoznania się z przepisami Prawa Budowlanego, Warunkami technicznymi i Kodeksem postępowania administracyjnego

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Kpa)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

Do lektury innych aktów prawnych zapraszamy na stronę:       Internetowym Serwisie Aktów Prawnych