ZARZĄDZENIE NR 7

SZEFA KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 9 kwietnia 2019 r.

w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników

urzędów administracji rządowej

Na podstawie § 2a ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia  2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników

urzędów administracji rządowej (Dz. U. poz. 505 oraz z 2008 r. poz. 295 i 775) zarządza się, co następuje:

  • 1. Dla pracowników urzędów administracji rządowej dzień:
  • 1) 2 maja 2019 r. ustala się dniem wolnym od pracy;
  • 2) 11 maja 2019 r. wyznacza się dniem pracy.
  • 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

SEKRETARZ STANU          

MICHAŁ DWORCZYK