Back to Top

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

w powiecie opolskim

Możliwe problemy z łącznością w dniach 25.02 - 08.03.2019 r.

W związku z planowaną przeprowadzką inspektoratu, w dniach od 25 lutego do 8 marca mogą wystąpić problemy z łącznością elektroniczną i telefoniczną związaną z przeniesieniem centrali telefonicznej i sieciowej pod nowy adres.

W związku z powyższym w razie zaistnienia problemów z łącznością prosimy w wyżej wymienionym terminie o kontakt na numer tel. kom. 512 - 471- 995 - telefon alarmowy

Zmiana siedziby inspektoratu

Z dniem 01.03.2019r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim dostępny będzie pod nowym adresem na ul. Firmowa 1, 45-591 Opole (odnoga ul. Jerzego i Ryszarda Kowalczyków, dawniej ul. Obrońców Stalingradu).

Do 28.02.2019r. Inspektorat Będzie dostępny pod starym adresem.

Wigilia dniem wolnym od pracy

Szanowni Państwo

24 grudnia będzie w tym roku dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej. W zamian urzędy będą otwarte w sobotę 15 grudnia. Zarządzenie w tej sprawie podpisał Michał Dworczyk, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zarządzenie Szefa KPRM dotyczy administracji rządowej:

  • centralnej (czyli ministerstw i urzędów centralnych),

  • terenowej (w której skład wchodzą m.in. urzędy wojewódzkie, urzędy Krajowej Administracji Skarbowej, nadzór budowlany, inspekcje i urzędy statystyczne).

Przepisy zarządzenia nie mają zastosowania do administracji samorządowej (urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin), w których czas pracy regulują odrębne przepisy.

Kontrola obiektów wielkopowierzchniowych

Szanowni Państwo właściciele i zarządcy obiektów wielkopowierzchniowych.

Z uwagi na pojawiające się okresowo niekorzystne warunki atmosferyczne związane z krótkotrwałymi lecz intensywnymi opadami śniegu, uprzejmie prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na stan konstrukcji obiektów budowlanych pod zwiększonym obciążeniem w postaci pokrywy śnieżnej.

Jednocześnie zapraszam do zapoznania się z komunikatem Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego i Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Pana Norberta Książka [link]

Jesienna kontrola obiektów wielkopowierzchniowych

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 o obowiązku wykonania kontroli okresowej, jednej z co najmniej dwóch przeprowadzanych w roku zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane.

Kontrole okresowe powinny wykonywać – na zlecenie właściciela lub zarządcy – osoby posiadające właściwe kwalifikacje. Celem kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu; instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

O przeprowadzonej kontroli osoby kontrolujące mają obowiązek bezzwłocznie zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem, właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego jest obowiązany do usunięcia ich w czasie lub bezpośrednio po kontroli (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane). Kopię protokołu, zawierającego nieprawidłowości mogące spowodować wyżej wymienione zagrożenia, osoba kontrolująca jest zobowiązana bezzwłocznie przesłać do właściwego organu nadzoru budowlanego, który przeprowadza kontrolę potwierdzającą usunięcie powyższych uszkodzeń lub braków.